Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a spoločnosťou (predávajúci), zapísaná:v Živnostenskom registri.
 2. Predávajúci je firma, ktorá má v zmysle Výpisu zo Živnostenského registra na tento účel podnikania oprávnenie.
 3. Kupujúci sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky spracovanej systémom obchodu.
 5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

II. Objednávka

 1. Objednávku uskutočníte vložením tovaru do el. nákupného košíka v našom internetovom obchode www.mikadoshop.sk
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.
 3. Po obdržaní objednávky Vám bude zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú podrobnejšie informácie o tovare (doba dodania, cena za dopravu a pod.)
 4. Pri objednávkach väčšieho rozsahu, na zákazku alebo podľa špecifických požiadaviek kupujúceho Vám môže byť zaslaná zálohová faktúra na úhradu.
 5. Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom e-maili (čo potvrdí e-mailom), zaplatí zálohovú faktúru (ak ju obdrží) až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

III. Dodacie podmienky

 1. Dodacia doba je individuálna a závisí od výberu kupujúceho a dostupnosti tovaru.
 2. Tovar doručujeme kuriérom na dobierku, alebo si môžete tovar vyzdvihnúť osobne najneskôr do 14 dní od oznámenia u nás na prevádzke.
 3. V prípade oneskoreného dodania tovaru (z dôvodu vypredania zásob) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.
 4. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich dní od dátumu prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z. z. V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje to písomne oznámiť predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad a v pôvodnom obale.
 5. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku zaplatenej dopravy, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu časť peňazí na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne v sídle predávajúceho. Tovar na dobierku NEPREBERÁME!! Právo vrátiť tovar sa nevzťahuje na tovar poškodený.

IV. Cena tovaru a doprava

 1. Ceny uvedené v internetovom obchode zobrazené pri jednotlivých kusoch tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky.
 2. Vyhradzujeme si právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok alebo pri ukončení akcie. Všetky ceny sú uvádzané vrátane 20%-nej Dph.
 3. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.
 4. Náklady na dopravu sú kalkulované individuálne, avšak následovne:

Maloobchod: pri objednávke nad 50 eur doprava zdarma, inak 4.90 eur.
Veľkoobchod: pri objednávke nad 250 eur doprava zadarmo, inak 4.90 eur.

5. Predaj obchodníkom len po veľkoobchodných baleniach (napr. háčiky 10ks, olová 10ks, bižutéria 5ks atď)

6. Cena Vám bude oznámená pred potvrdením objednávky.

V. Spôsob platby

 1. Dobierka, kuriérom
 2. V hotovosti pri osobnom odbere.

VI. Stornovanie, záruka a reklamácie

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od jej odoslania.
 2. Stornovanie objednávky je kupujúci povinný poslať na náš email: objednavky@mikadoshop.sk z mailu, z ktorého mu predávajúci pošle potvrdenie o zrušení objednávky.
 3. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo mechanicky. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
 4. Reklamáciu na zakúpený tovar je možné podať do 2 rokov od zakúpenia.
 5. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je poškodenie tovaru neodstrániteľné, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený produkt novým, alebo po dohode dôjde k výmene iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný a identifikačný štítok, pôvodný obal a doklad o jeho nadobudnutí.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 01.10.2016.

Copyright © 2016-2019 mikadoshop.sk | info@mikadoshop.sk