Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a spoločnosťou (predávajúci), zapísaná:v Živnostenskom registri.
 2. Predávajúci je firma, ktorá má v zmysle Výpisu zo Živnostenského registra na tento účel podnikania oprávnenie.
 3. Kupujúci sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky spracovanej systémom obchodu.
 5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

II. Objednávka

 1. Objednávku uskutočníte vložením tovaru do el. nákupného košíka v našom internetovom obchode www.mikadoshop.sk
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.
 3. Po obdržaní objednávky Vám bude zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú podrobnejšie informácie o tovare (doba dodania, cena za dopravu a pod.)
 4. Pri objednávkach väčšieho rozsahu, na zákazku alebo podľa špecifických požiadaviek kupujúceho Vám môže byť zaslaná zálohová faktúra na úhradu.
 5. Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom e-maili (čo potvrdí e-mailom), zaplatí zálohovú faktúru (ak ju obdrží) až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

III. Dodacie podmienky

 1. Dodacia doba je individuálna a závisí od výberu kupujúceho a dostupnosti tovaru.
 2. Tovar doručujeme kuriérom na dobierku, alebo si môžete tovar vyzdvihnúť osobne najneskôr do 14 dní od oznámenia u nás na prevádzke.
 3. V prípade oneskoreného dodania tovaru (z dôvodu vypredania zásob) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.
 4. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich dní od dátumu prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z. z. V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje to písomne oznámiť predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad a v pôvodnom obale.
 5. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku zaplatenej dopravy, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu časť peňazí na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne v sídle predávajúceho. Tovar na dobierku NEPREBERÁME!! Právo vrátiť tovar sa nevzťahuje na tovar poškodený.

IV. Cena tovaru a doprava

 1. Ceny uvedené v internetovom obchode zobrazené pri jednotlivých kusoch tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky.
 2. Vyhradzujeme si právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok alebo pri ukončení akcie. Všetky ceny sú uvádzané vrátane 20%-nej Dph.
 3. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.
 4. Náklady na dopravu sú kalkulované individuálne, avšak pri objednávke nad 40 eur dopravu zaplatíme za Vás. Pri veľkoobchode to je 250 eur s DPH.
 5. Predaj obchodníkom len po veľkoobchodných baleniach (napr. háčiky 10ks, olová 10ks, bižutéria 5ks atď)
 6. Cena Vám bude oznámená pred potvrdením objednávky.

V. Spôsob platby

 1. Dobierka, kuriérom
 2. V hotovosti pri osobnom odbere.

VI. Stornovanie, záruka a reklamácie

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od jej odoslania.
 2. Stornovanie objednávky je kupujúci povinný poslať na náš email: objednavky@mikadoshop.sk z mailu, z ktorého mu predávajúci pošle potvrdenie o zrušení objednávky.
 3. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo mechanicky. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
 4. Reklamáciu na zakúpený tovar je možné podať do 2 rokov od zakúpenia.
 5. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je poškodenie tovaru neodstrániteľné, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený produkt novým, alebo po dohode dôjde k výmene iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný a identifikačný štítok, pôvodný obal a doklad o jeho nadobudnutí.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 01.10.2016.

Copyright © 2016-2019 mikadoshop.sk | info@mikadoshop.sk